ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Tájékoztatás az eszköz vagy gép kölcsönzésének menetéről

1.1. Megismerni és elfogadni a Sixotools Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF).

1.2. Szerződéskötés,

1.3. Kaució (óvadék) befizetése

1.4. Gép kipróbálása elvitelkor, átadás – átvételi jegyzőkönyv

1.5. Használati utasítás, balesetvédelmi oktatás (bérelt gépre vonatkozó) meghallgatása.

1.6. Gép elszállítása/használata/visszaszállítása a bérlő által

1.7. Gép kipróbálása visszavételkor, átadás – átvételi jegyzőkönyv

1.8. Bérleti díj számlázása, kaució visszafizetése,  (a berendezésekben bárminemű károkozás esetén csak a javítási árajánlat után)

2. Bérlés feltétele

2.1. A szerszámgépek és eszközök bérlésére személyesen van lehetőség üzletünkben nyitvatartási időn belül.

2.2. Személyi feltételek: Olyan 18. életévét betöltött személy, aki rendelkezik érvényes személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával.

2.3. A bérléshez szükséges:

Magánszemélyek (Fogyasztó) esetében:

   • Személyi igazolvány,
   • Lakcímkártya, amelyek érvényességi idejüknek meg kell haladnia a bérlési idő végét.
   • Készpénzben kifizetett Kaució (a gép értékének függvényben)
   • A bérlő telefonos és e-mailes elérhetősége

A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján fogyasztónak minősül az olyan természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

 

Cégek (Vállalkozás) esetében:

   • 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
   • A cégkivonatban szereplő aláíró személy aláírási címpéldánya
   • A kapcsolattartó vagy bérlő személyének érvényes személyi igazolványa és lakcímkártyája.
   • Céges meghatalmazás a bérleti szolgáltatás igénybevételéhez
   • Készpénzben vagy átutalással kifizetett Kaució (a gép értékének függvényben)Kapcsolattartó azaz bérlő személy telefonos és e-mailes elérhetősége

Vállalkozásnak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt személy minősül, azaz aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

2.4. Bérleti díjak

   • sixotools.hu weboldalon feltüntetett gépekről, eszközökről szóló minden információ tájékoztató jellegű, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. Az információk elsősorban a gépbeazonosítására, paramétereinek, megjelenítésére szolgálnak. A Bérbeadó nem köteles bérleti szerződést kötni a weblapon így elhelyezett gépekre vonatkozólag. A Bérbeadó jogosult a kínált gépválasztékot tetszőlegesen megváltoztatni, illetve előzőleges figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül megszüntetni a gép bérbeadását.
   • sixotools.hu weboldalon feltüntetett árak bruttó Áfa-mentes árak, amelyből az Áfa nem igényelhető vissza.

2.5. Bérleti idő

   •  Napidíj: 24 óra.
   • Türelmi idő: 1 óra
   • 4 óra időtartamon belüli késés esetén fél napi, 4 órán túli késés esetén egész napi bérleti díjat számolunk fel!
   • Egyes gépeknél a napidíjon felül egyéb költségek kerülnek felszámításra! pl.: üzemanyag, olaj, vágókorong kopás, csiszolóvászon, véső, fúrószár stb.
3. Bérleti szerződés

3.1. A jelen ÁSZF tartalmazza Gáll Imréné egyéni vállalkozó(3800 Szikszó, Bethlen Gábor u. 39. adószám: 58663187-1-25, nyilvántartási szám: 57009366), továbbiakban: Bérbeadó és a bérbevevő , továbbiakban:  Bérlő közötti gép, szerszámgép vagy eszköz bérlet jellegű szerződéses kapcsolat általános jogi és üzleti feltételeit. Az ÁSZF a Bérbeadó és a Bérlő között létrejött egyedi bérleti szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bérbeadó és a Bérlő közötti jogviszonyra elsősorban a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Amennyiben valamely, az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdés tekintetében a Szerződés eltérően rendelkezik, abban a kérdésben a Szerződés rendelkezései az irányadóak.

3.2. Bérlő időleges használatba adja a Bérleti szerződésben megnevezett üzemképes, tiszta állapotban lévő bérleti tárgyat. A Bérlő a megnevezett gép(ek), eszköz(ök), tartozék(ok) hiánytalan átvételét aláírásával elismeri, azokért teljes anyagi felelősséget vállal.

3.3. A szerződés tárgyát olyan eszközök, szerszámgépek képezik, amelyek vagy a Bérbeadó, vagy harmadik személy tulajdonát képezik és a Bérbeadó által jogszerűen bérbe adhatók.

3.4 Bérlő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bérbeadó a Bérlő adatait ellenőrizze és a bemutatott dokumentumokról és a személyazonosságot igazoló iratokról másolatot készítsen. A Bérbeadó ezeket az adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át és csak a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben, illetve a Bérlővel történő kapcsolattartás érdekében használhatja fel. Speciális esetekben kivételt képezhetnek a sixotools.hu weboldalon lévő Adatvédelem menüponban található adatkezelési tájékoztatóban megadott hatóságok.

3.5. A bérlet a bérleti szerződés aláírásával jön létre, amellyel Bérlő elismeri, hogy előzetesen megismerte és elfogadta Bérbeadó honlapján (www.sixotools.hu) közzétett és a bérleti szerződés mellékletét képező jelen Általános Szerződési Feltételeket.

3.6 A bérleti idő az eszköz vagy szerszámgép bérlő részére történő átadás időpontjában (nap, óra, perc) kezdődik. A bérleti viszony az eszköz vagy szerszámgép a Bérlőtől a Bérbeadó részére történő visszavételezés (birtokbaadás) időpontjában végződik (nap, óra, perc). A bérbeadást követően, ha a felek eltérően nem állapodnak meg, a munkanapokon kívül – a munkavégzéstől függetlenül – díjköteles a hétvége és a munkaszüneti nap is. Díjkötelesek azok a napok is, amelyeken a Bérbeadó a Bérlő hibájából vagy a Bérlő érdekkörében felmerülő okból nem tudja a felszerelést, gépet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban birtokba venni.

3.7 Az eszköz vagy szerszámgép átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely teljesítésigazolásnak is minősül. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv lehet papír vagy elektronikus alapú és tartalmaznia kell az átadás időpontját és, hogy a bérlő ismeri a bérbe vett eszköz vagy szerszámgép műszaki jellemzőit, műszaki állapotát, hogy az hibamentesen működik, és megtisztított állapotban van. A Bérbeadó tájékoztatta a Bérlőt a bérelt eszköz vagy szerszámgép használatával kapcsolatos műszaki és munkavédelmi előírásokról. A átadás-átvételi jegyzőkönyvnek visszavételkor tartalmaznia kell a visszavétel időpontját, az eszköz vagy szerszámgép műszaki állapotát, tartozékait, az esetleges hiba, vagy hiányjegyzéket.

3.8. A szerszámgép vagy eszköz meghibásodása esetén csak a Bérbeadó jogosult a javítás elvégzésére vagy elvégeztetésére. Bérbeadó a javítás idejére cseregépet nem köteles biztosítani.

3.9. A Bérbeadó köteles a hibákat elhárítani és a javítást elvégezni. Bérbeadó nem felel a meghibásodott gép állása miatt keletkezett károkért.

3.10. A bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Bérlő köteles a szerződés tárgyát képező eszköz vagy szerszámgépet a szerződésben foglaltak szerint haladéktalanul visszaszolgáltatni a Bérbeadó részére. Amennyiben a Bérlő ezen kötelezettségének a Bérbeadó felszólítása ellenére nem tesz eleget, a Bérbeadó jogosult a szerszámgépet vagy eszközt a Bérlő telephelyéről elszállítani. A Bérlő erre az esetre kifejezetten lemond a birtokvédelmi jogáról és kijelenti, hogy a Bérbeadóval, vagy a Bérbeadó által megbízott személlyel szemben birtokvédelmi igényt nem érvényesít. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a felszóllítás ellenére a Bérbeadó kényszerül az eszközt vagy szerszámgépe visszaszállítására, a felmerülő szállítási költségek a Bérlőt terhelik.

3.11. A Bérlő köteles a szerszámgépet, eszközt a használati utasításban leírtak szerint rendeltetésszerűen használni. Az eszköz vagy szerszámgép Magyarország területéről nem vihető ki.

 

3.12. A Bérlő köteles az eszközt vagy szerszámgépet azok minden tartozékával együtt gondosan kezelni, ápolni, tisztán tartan és megóvni azt a túlterheléstől. Ezen feladatok teljesítése során be kell tartani a Bérbeadó (ill. a gyártó) használati és karbantartási utasításait. A nem rendeltetésszerű használatból, gondatlanságból származó javítási és tisztítási költségeket a Bérlő köteles Bérbeadó számára megtéríteni.

3.13. Bérlő köteles a szerszámgépet vagy eszközt a Sixotools telephelyén az előre egyeztetett időpontban az átvétellel megegyező állapotban visszaadni a Bérbeadó részére figyelembe véve a rendeltetésszerű használatból eredő amortizációkkal.

3.14. A Bérlő teljes anyagi felelősségel tartozik az eszköz, szerszámgép vagy vontatmány bérleti időszak alatt bekövetkező és ismertté váló nem rendeltetésszerű használatból bekövetkezett károkért.

3.15. A Bérlő köteles az eszközt, szerszámgépet vagy vontatmányt az átvétellel megegyező tisztasági állapotban visszaszolgáltatni. Ennek elmulasztása esetén a Bérbeadó további költségeket számolhat fel a gép vagy eszköz tisztításából eredően.

3.16. Amennyiben a bérbe adott eszköz, szerszámgép vagy vontatmány meghibásodása a bérleti időszak alatt a szakszerűtlen üzemeltetésből vagy túlterhelésből következik be, akkor az okozott kár megtérítésén túl a Bérlő köteles a meghibásodás teljes időtartamára a bérleti díjat megfizetni.

3.17. Amennyiben a bérbe adott eszköz, szerszámgép vagy vontatmány meghibásodása a bérleti időszak alatt  bármilyen okból bekövetkezik a Bérlő haladéktalanul köteles az eszközt, szerszámgépet vagy vontatmányt a saját költségén visszaszállítani a Bérbeadó telephelyére. 

 

3.18. A robbanómotorral működtetett gép bérlés esetén a Bérlő köteles az átadáskor rögzített mennyiségű és minőségű üzemanyaggal feltölteni. Amennyiben ezen kötelezettségét elmulasztja, a hiányzó üzemanyag értékét a Bérlőnek meg kell térítenie.

3.19. A Bérlő köteles a szerszámgépet, eszközt, gépet vagy vontatmányt haladéktalanul visszaszállítani a Bérbeadó telephelyére a bérleti idő lejártát követően. A Bérlőnek gondoskodnia kell, hogy a gép a visszavételezéskor ugyan olyan állapotban legyen, mint átvételkor figyelembe véve a szerződésszerű használatot. Amennyiben a visszavételezést követően a Bérbeadó hibát, karbantartási, javítási munkát állapít meg, a Bérlő köteles annak költségét megtéríteni továbbá a karbantartás, javítás időre az eszköz vagy gép bérleti díját megfizetni.

3.20. Amennyiben a szerszámgép vagy eszköz visszaadásánál a Bérlő képviselője nincs jelen és a visszavételi jegyzőkönyvet nem írja alá, a Bérlő nem jogosult a fényképekkel és szövegesen alátámasztott tisztasági és műszaki állapotot vitatni.

3.21. A Bérlő a bérelt eszköz, szerszámgép vagy vontatmány használatáért a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat fizeti a Bérbeadónak.

3.22. Bérbeadó papír alapú számlát állít ki az ügyletről vagy a Bérlő jóváhagyásával egy pdf alapú számlát amelyet elektronikus úton, e-mailben küldi meg a Bérlő részére a Bérlő által a regisztrációkor megadott e-mail címre. Az elektronikus úton küldött számla csak kinyomtatva felel meg az Áfa törvénynek. Amennyiben a Bérbeadó a számlát papír alapú formátumban postai úton küldi meg, úgy a második kézbesítési kísérlet napját követő 3. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

3.23. A Bérlő tudomásul veszi, hogy bérleti díjfizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a bérbe vett gépet harmadik személynek felróható okból nem tudja használni.

3.24. A Bérlő a bérleti szerződésben meghatározott óvadékot (a továbbiakban: kauciót) köteles fizetni a Bérbeadónak. A kaució összege a bérelt eszköz vagy szerszámgép értékétől függően van meghatározza a bérleti szerződésben. A kauciót a Bérbeadó jogosult felhasználni, amennyiben a Bérlő a bérleti díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a gép károsodik, elvész vagy megsemmisül.

3.25. A gép helyrehozhatatlan károsodása, megsemmisülése, jogtalan eltulajdonítása esetén – mely tényről haladéktalanul értesíti Bérbeadót – a Bérlő köteles megfizetni a gép piaci értékét.

3.26. A Bérlő nem felel a szerszámgép vagy eszköz rendeltetésszerű használata során fellépő elhasználódásért.

3.27. A gép használata során fellépő harmadik személynek okozott kárért a Bérlő tartozik felelősséggel. Ilyen esetekről a Bérlő haladéktalanul köteles értesíteni a Bérbeadót.

3.28. A Bérbeadó nem felelős az eszköz, szerszámgép vagy vontatmány meghibásodásából, használatából vagy egyéb okokból eredő károkért amely a Bérbeadó befolyásán kívül esik és nem tartozik anyagi felelőséggel a Bérlő vagy harmadik személy részére.

3.29. A Bérbeadó szerződésszegése esetén kártérítési felelőssége maximum 5 (öt) napi bérleti díjra korlátozódik. A Bérbeadó a közvetett károkért (pl. elmaradt vagyoni előny) nem tartozik felelősséggel.

3.30. A határozott időre kötött Bérleti Szerződés a meghatározott idő letelte után határozatlan időre alakul át.

3.31. A Bérlő köteles a szerződés tárgyát képező eszköz vagy szerszámgépet a szerződésben foglaltak szerint haladéktalanul visszaszolgáltatni a Bérbeadó részére. Amennyiben a Bérlő ezen kötelezettségének a Bérbeadó háromszori írásbeli vagy telefonon keresztüli szóbeli felszólítása ellenére nem tesz eleget, a Bérbeadó jogosan feltételezheti a vele szemben elkövetett csalás gyanúját és megteszi a szükséges jogi intézkedéseket.

Btk 373. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el.

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a csalás kisebb kárt okoz, vagy (50.001Ft-tól 500.000Ft-ig)

b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó csalást (1Ft-tól 50.000Ft-ig)

ba) bűnszövetségben,

bb) közveszély színhelyén,

bc) üzletszerűen,

bd) jótékony célú adománygyűjtést színlelve

követik el.  

 

3.32. A Szerződés átruházása csak a másik fél írásbeli jóváhagyásával lehetséges. A Szerződés hatálya a Felek jogutódaira is kiterjed.

3.33. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF-ből, vagy a Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. Az eljárás nyelve a magyar. Bérbeadó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az aktuális Általános Szerződési Feltételek a Bérbeadó (www.sixotools.hu) honlapján megtekinthetők. Bérbeadó az esetleges változásokat is a honlapon teszi közzé, a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni.

3.34. A bérlő az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. alapján beleegyezését adja ahhoz, hogy a Bérbeadó a személyes adatait az bérleti szerződés megkötése és teljesítése céljából kezelje. A Bérlő e személyes adatait fogyasztó esetén különösen a név, lakcím, személy igazolvány szám, telefon szám és email cím képezik, cég esetén a cégnév, a székhely, a cégjegyzékszám, az adószám, a KSH szám, a telefonszám és a bankszámlaszám képezik. A beleegyezés az adásvételi szerződés, illetve a keretszerződés időtartamáig, és az azt követő 4 évig érvényes. E beleegyezést a vevő írásban bármikor visszavonhatja.

3.35. A jelen ÁSZF-ben, vagy a Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezései, elsősorban a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – illetve az esetlegesen helyébe lépő jogszabály – az irányadóak. Amennyiben magasabb jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét. Valamely rendelkezés vagy egy részének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés, valamint a rendelkezés többi részének érvényességét. A szerződésből származó jogi vita esetén a Szikszói Járás Bíróság a kizárólagos illetékes.